Dokumenty z Walnego Zgromadzenia

25 kwietnia 2017 r. na Walnym Zgromadzeniu  Członków przyjęto następujące dokumenty:

Bilans 2016

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2016

Rachunek zysków i strat za rok 2016

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2016

Sprawozdanie merytoryczne

Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego

Walne Zgromadzenie