Walne Zgromadzenie

Zarząd Stowarzyszenia „Radość Życia” działając na podstawie § 19 Statutu Stowarzyszenia  zwołuje Walne Zgromadzenie  Członków na dzień 25 kwietnia 2017 r.
na godz.17:00 – I termin,  na godz. 17.30 – II termin.
Miejsce:  sala Klubu Seniora ul. Kasztelańska 7 – Podzamcze

W imieniu Zarządu
Wanda Radłowska
Przewodnicząca Zarządu

Załączniki:
1.    Porządek Walnego Zebrania
2.    Regulamin Walnego Zebrania

Porządek Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia „Radość Życia”
w dniu 25 kwietnia 2017r.

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania.
 3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Przedstawienie i zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia „Radość Życia”.
 6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego za rok 2016.
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2016.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 10. Informacja o zmianie  składu Zarządu Stowarzyszenia.
 11. Przedstawienie priorytetów działań na rok 2017. Omówienie organizacji IV Wałbrzyskich Senioraliów i realizowanych już projektów w tym Akademii Seniora w ramach rządowego program ASOS.
 12. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 13. Podjecie Uchwał.
 14. Komunikaty i informacje
 15. Zakończenie Zebrania zebrania.

REGULAMIN
Walnego Zgromadzenia członków  Stowarzyszenia „Radość Życia” uchwalany na
Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 kwietnia 2017 roku.

§ 1

 1. Na podstawie  § 17 Statutu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie zwyczajne-sprawozdawcze   odbywa się raz w roku.
 2. Zgromadzenie obraduje na podstawie Statutu Stowarzyszenia oraz  porządku obrad i niniejszego Regulaminu Zgromadzenia.

§ 2

 1. W Zgromadzeniu udział biorą:
  a) z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym członkowie zwyczajni Stowarzyszenia „Radość Życia”
  b) z głosem doradczym zaproszeni pozostali uczestnicy.
 2. Uczestnicy swą obecność na Zgromadzeniu potwierdzają podpisem na liście obecności.
 3. Każdy członek zwyczajny stowarzyszenia ma  jeden głos.

§ 3

 1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
 2. Do ważności obrad Walnego Zgromadzenia w I terminie konieczny jest udział co najmniej połowy członków, natomiast w II terminie Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę obecnych i może odbywać się po upływie 30 minut od poprzedniego terminu.

§ 4

 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodnicząca Zarządu  Stowarzyszenia.
 2. Otwierający  Walne Zgromadzenie zapoznaje zebranych z porządkiem i regulaminem obrad oraz zarządza i przeprowadza wybór Prezydium  Walnego Zgromadzenia w  składzie przewodniczący i sekretarz.

§ 5

 1. Po dokonaniu wyboru Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
 2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza, że Zgromadzenie zostało zwołane  zgodnie   ze Statutem Stowarzyszenia.
 3. Przewodniczący  zarządza głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanego regulaminu Zebrania.
 4. Następnie przeprowadza głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.

§ 6

 1. Walne Zgromadzenie wybiera komisje robocze:
  •    komisję  Wniosków i Uchwał – w składzie 2 osób, której zadaniem jest opracowanie projektów Uchwał  Zgromadzenia  na podstawie wniosków zgłoszonych podczas Zgromadzenia.
  •    Komisję skrutacyjną – w składzie 2 osoby licząca glosy w głosowaniu jawnym, czuwająca na prawidłowym głosowaniem.
  •    Komisje wybierają ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.
  •    Z prac Komisji  sporządzane są protokoły podpisane przez przewodniczącego i sekretarza Komisji, które Przewodniczący Komisji przekazuje Przewodniczącemu Zgromadzenia.
  •    Przewodniczący Komisji lub sekretarz składają sprawozdanie z realizacji zadań Komisji i przedstawiają wnioski lub projekty uchwał.

§ 7

 1. Przedstawione zostają sprawozdania merytoryczne i finansowe.
 2. Przedstawione zostaje sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 3. Następuje głosowanie jawne nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego i finansowego.
 4. Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia „Radość Życia”.

§ 8

 1. Przewodniczący informuje o  uzupełnieniu składu władz Stowarzyszenia: Zarządu  zgodnie z   § 16 statutu zmniejszenie o 2 osoby, zwiększenie 2 osoby. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu nowego składu Zarządu.

§ 9

Zgodnie z przyjętym porządkiem Zgromadzenia, Przewodniczący Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się.

 1. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłoszenia. Za wnioski w sprawach  formalnych  uważa  się  wnioski w przedmiocie sposobu  obradowania  i  głosowania w szczególności dotyczące:
  a)    głosowania bez dyskusji,
  b)    zamknięcia listy mówców,
  c)    ograniczenia czasu przemówień,
  d)    zarządzenia przerwy w obradach,
  e)    kolejności uchwalania wniosków, uchwał.

§ 10

 1. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący podaje Komisji wnioski i uchwały do wiadomości jakie wpłynęły, ustala kolejność głosowania wniosków i poddaje wnioski pod głosowanie. Poprawki do wniosku głosuje się przed głosowaniem wniosku.
 2. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale. Wyniki głosowana podaje Przewodniczącemu Zgromadzenia.
 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów i obowiązują wszystkich członków Stowarzyszenia.

§ 11

 1. Z  Walnego Zgromadzenia członków stowarzyszenia sporządza się protokół, który podpisują: Przewodniczący i Sekretarz  Zgromadzenia.

§ 12

 1. Wszelkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Prezydium Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia.
 2. Zmiany w niniejszym Regulaminie jak również w porządku obrad, władne jest dokonać jedynie aktualnie obradujące Zgromadzenie.

Przewodniczący                                                                          Sekretarz
Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia                                     Walnego Zgromadzenia  Stowarzyszenia
„Radość Życia”                                                                           „Radość Życia”